NAPLAN Year 5 词汇听写

$3.00

Description

先学习NAPLAN班课词汇表中的单词,保证单词都会拼写,再用线上词汇听写来检测词汇的拼写状况。

如果听写正确率比较低,就务必再好好复习单词。